logga
   

Nils Hartelius

 

 

I en ålder av 72 år avled i torsdags en av Sandhemsbygdens mest kända män, disponent Nils Hartelius, Grimstorp.

Han var född i Klara församling -Stockholm men uppväxt på Grimstorp och således mångårig Sandhemsbo. Med stor energi ägnade han sig åt skötseln av Grimstorps gård, skogsbruket på Grimstorp, Ryttarens torvströfabrik och träullsfabriken i Sandhem med flera anläggningar men deltog under sin krafts dagar också, med livligt intresse i det kommunala arbetet i Sandhem. Från 1935 till 1941 var han ordförande i kommunalnämnden och kommunal-fullmäktige samt förvaltare av kommunens kassa. Han var tidigare även ledamot av pastoratskyrkorådet och folkskolestyrelsen. Inte minst i sistnämnda styrelser nedlade han ett hängivet och gagnande arbete — speciellt intresse ägnade han åt skolfrågorna och skol-väsendcts fortsatta utbyggnad, ett intresse som han tydligen hade i arv efter sin moder, professorskan Hartelius, född Nordstedt, vilken i mycket blev en banbrytare och föregångskvinna. I Sandhems skoldistrikt lät hon t. ex. ordna med skolkökskurser för flickor. Dessa kurser höllos under många år i lokaler på  Grimstorps gård. Genom gåvor och donationer har den bortgångne också vid olika tillfällen ihågkommit Sandhems kommun och församling.

Som närmast sörjande stå maka och tre söncr, Måns ingenjör vid Volvo i Göteborg, Hans jägmästare och Per-Henrik, båda bosatta pa Grimstorp, samt barnbam.
(Från en lokaltidning i december 1951)